Language :

ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງພວກເຮົາໄດ້ຊອກຄົ້ນຫາ ແລະ ດຶງດູດເອົາບຸກຄົນທີ່ມີວຸດທິດ້ານວິຊາຊີບ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດ ຮັກສາວັດທະນາທຳຂອງພວກເຮົາໄດ້ດີ, ອີງໃສ່ພື້ນຖານການສື່ສານ, ປັບທັນເຫດການທີ່ງ່າຍດາຍ, ການຜູກພັນ, ເປັນເພື່ອນຮ່ວມງານໃນສັງຄົມ ແລະ ການພົວພັນດ້ານທຸລະກິດທີ່ຫນັ້ນຄົງ.

ນີ້ແມ່ນປັດໃຈສຳຄັນຂອງຄຸນຄ່າທີ່ສ້າງຂື້ນກັບຫນ້າທີ່ : ຄວາມຫມັ້ນຄົງເປັນອັນ ດຽວ. ພວກເຮົາສະຫນັບສະຫມູນຄົນຂອງພວກເຮົາໃຫ້ ຮັບຮູ້ຄວາມເປັນຈິງ ແລະຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນດ້ວຍການມອບວຽກທີ່ທ້າທາຍໃຫ້. ມອບວຽກໂຄງ ການໃຫ້, ພັດທະນາໃນວຽກງານຕົວຈີງ, ການເຝີກອົບຮົມ ແລະ ການສຶກສາ.

ຫນ້າທີ່ຂອງພວກເຮົາແມ່ນເຝີກໃຫ້ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາໃຫ້ມີເຕັກນິກທັນສະໃຫມແລະ ມີປະສົບການໃນການບໍລິຫານຕາມລຳດັບເພື່ອໃຫ້ເຂົາສາມາດວາງແຜນອາຊີບ, ສາມາດຍົກລະດັບ ແລະ ສົງເສີມຄວາມສາມາດ ຈັດຕັ້ງວຽກງານໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຄ່ອງແຄ່ວຫນັ້ນໃຈແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.

ມາ! ມາຮ່ວມກັບພວກເຮົາ. ມາຮ່ວມເປັນສ່ວນຫນື່ງຂອງຜົນສຳເລັດທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາແລະ ເຕີມໂຕພ້ອມກັນ.

ພະແນກຊັບພະຍາກອນບຸກຄົນ

ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ຫ້ວຍເຫາະ ຈຳກັດ.

ຊັ້ນ 38 ອາຄານເອັມໄພທາວເວີ້-ພາກຄິ້ງ ເລກທີ 1. ຖະໜົນສາທອນໃຕ້ ຍານນາວາສາທອນ ກຸງເທບ 10120