Language :

ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ(EIA) - ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້

ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ລວມມີ ການດຳເນີນການສຶກສາຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຈາກຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາສາກົນ ໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມ.

ຜົນການສຶກສາສະຫຼຸບໄດ້ດັ່ງນີ້:

ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງໂຄງການ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບຮັບຮອງໄດ້.

ໃນໂຄງການນີ້ແມ່ນບໍ່ມີຜົນການທົບອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ໂຄງການນີ້ໄດ້ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນອັນມີຄຸ່ນຄ່າຂອງປະເທດເປັນຢ່າງດີ- ພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກແມ່ນແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ຄືນໃໝ່ໄດ້.