Language :
ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ຫ້ວຍເຫາະ ຈຳກັດ.
ຕືກ ວຽງວັງ ຊັ້ນ 4 ເລກທີ 402ບີ ຫນ່ວຍ 15. ຖະໜົນບູລິຈັນ. ບ້ານດົງປ່າລານທົ່ງ. ເມືອງສີສັດຕະນັກ. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປະເທດລາວ
ເຂດການກໍ່ສ້າງວຽກ
ຖະໜົນເລກທີ 11. ບ້ານເສົາຄຳ. ເມືອງສະມັກຄີໄຊ. ແຂວງອັດຕະປື
ສຳນັກງານເຂດການກໍ່ສ້າງ ເມືອປາກເຊ
ຕູ້ໄປສະນີ 661. ຖະໜົນເລກທີ 38, ຈັດສັນ ບ້ານຈັດສັນ (ຫລັກ7) ເມືອງປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ

ແບບຟອມການຕິດຕໍ່