Language :

ໂຄງ​ສ້າງ​ຜູ້​ຖື​ຮຸ້ນ

ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ຫ້ວຍເຫາະ ຈຳກັດ.

ຕືກ ວຽງວັງ ຊັ້ນ 4 ເລກທີ 402ບີ ຫນ່ວຍ15. ຖະໜົນບູລິຈັນ. ບ້ານດົງປ່າລານທົ່ງ. ເມືອງສີສັດຕະນັກ. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປະເທດລາວ

ເຂດການກໍ່ສ້າງວຽກ

ຖະໜົນເລກທີ 11. ບ້ານເສົາຄຳ. ເມືອງສະມັກຄີໄຊ. ແຂວງອັດຕະປື

ສຳນັກງານເຂດການກໍ່ສ້າງ ເມືອປາກເຊ

ຕູ້ໄປສະນີ 661. ຖະໜົນເລກທີ 38, ຈັດສັນ ບ້ານຈັດສັນ (ຫລັກ7) ເມືອງປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ